ВІДШКОДУВАННЯ МАЙНОВОЇ ШКОДИ ВНАСЛІДОК ПОШКОДЖЕННЯ АВТОМОБІЛЯ В ДТП

ЗАГАЛЬНІ ЗАСАДИ ВІДШКОДУВАННЯ ШКОДИ ВНАСЛІДОК ПОШКОДЖЕННЯ АВТОМОБІЛЯ В ДТП

За загальним правилом, визначеним ч. 1 ст. 1166 ЦК України,  майнова шкода, завдана неправомірними рішеннями, діями чи бездіяльністю особистим немайновим правам фізичної або юридичної особи, а також шкода, завдана майну фізичної або юридичної особи, відшкодовується в повному обсязі особою, яка її завдала.

Згідно з ч. 1 ст. 1188 ЦК України шкода, завдана внаслідок пошкодження автомобіля в ДТП, підлягає відшкодуванню особою, з вини якої сталася така ДТП.

Зазвичай наявність вини в діях учасників ДТП установлюється судом в рамках розгляду справи про адміністративне правопорушення. Разом з тим для вирішення питання про відшкодування шкоди внаслідок ДТП наявність судового рішення про визначення вини учасників ДТП не є обов’язковим (підтвердженням вини може бути розписка).

Водночас слід враховувати, що  чинним законодавством встановлено обов’язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників автомобілів (Закон України «Про обов’язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів»). Тому, як правило, цивільно-правова відповідальність винуватця застрахована на умовах договору обов’язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів.

Укладення такого договору підтверджується полісом, який має бути пред’явлений винуватцем. Також інформація щодо страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів міститься на сайті Моторного (транспортного) страхового бюро України (МТСБУ).

Законом України «Про обов’язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів» визначено перелік осіб, які звільняються від обов’язкового страхування своєї цивільно-правової відповідальності.

МЕЖІ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ СТРАХОВИКА ЗА ДОГОВОРОМ ОБОВ’ЯЗКОВОГО СТРАХУВАННЯ ЦИВІЛЬНО-ПРАВОВОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ВЛАСНИКІВ НАЗЕМНИХ ТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ

Відповідно до положень ст. 29 Закону України «Про обов’язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів» страховик  у зв’язку з пошкодженням транспортного засобу зобов’язаний у межах страхових сум відшкодувати витрати, пов’язані з відновлювальним ремонтом транспортного засобу, з евакуацією транспортного засобу з місця ДТП до місця проживання того власника чи законного користувача транспортного засобу, який керував транспортним засобом у момент ДТП, чи до місця здійснення ремонту на території України. Якщо транспортний засіб необхідно, з поважних причин, помістити на стоянку, до розміру шкоди додаються також витрати на евакуацію транспортного засобу до стоянки та плата за послуги стоянки.

Вартість відновлювального ремонту автомобіля розраховується страховиком згідно з звітом, актом чи висновком про оцінку вартості відновлювального ремонту, який складається залученим ним спеціалістом. Якщо страховик не забезпечив явку свого спеціаліста для проведення автотоварознавчого дослідження протягом десяти днів з дня отримання повідомлення про ДТП, власник автомобіля вправі  замовити складення звіту або висновку вартості відновлювального ремонту самостійно.

При визначенні вартості відновлювального ремонту автомобіля враховується коефіцієнт фізичного зносу, який визначається у звіті, акті чи висновку про оцінку вартості відновлювального ремонту.

Також страховик не відшкодовує суму франшизи, яка передбачена договором, хоча в договорі може бути передбачена нульова франшиза.

Якщо згідно зі  звітом, актом чи висновком про оцінку   витрати на відновлювальний ремонт автомобіля перевищують вартість транспортного засобу до дорожньо-транспортної пригоди, такий автомобіль вважається фізично знищеним.

В такому разі згідно з ст. 30 Закону його власнику відшкодовується різниця між вартістю транспортного засобу до та після дорожньо-транспортної пригоди, а також витрати на евакуацію транспортного засобу з місця дорожньо-транспортної пригоди.

У разі, якщо власник автомобіля, яким керувала винна особа, не застрахував свою цивільно-правову відповідальність, шкода завдана невстановленим транспортним засобом або транспортним засобом, який вийшов з володіння власника не з його вини, а в результаті протиправних дій іншої особи, відшкодування шкоди здійснює МТСБУ.

Увага! МТСБУ не здійснює відшкодування, якщо шкода заподіяна незабезпеченому (незастрахованому) автомобілю  відповідно до Закону.

Дії МТСБУ регламентовані Законом. Порядок дій МТСБУ аналогічний до порядку дій страховика за договором обов’язкового страхування цивільно-правової відповідальності.

ДІЇ ОСОБИ ПРИ НАСТАННІ СТРАХОВОГО ВИПАДКУ

Згідно з вимогами ст. 33 Закону особа, причетна до ДТП, зобов’язана повідомити страховика, а у випадках, передбачених Законом – МТСБУ, про ДТП протягом трьох робочих днів шляхом подання письмового повідомлення за встановленим МТСБУ зразком, а також надати відомості про місцезнаходження свого транспортного засобу та пошкодженого майна, контактний телефон та свою адресу.

Для отримання страхового відшкодування потерпіла особа/власник автомобіля протягом тридцяти днів після подання повідомлення про ДТП має подати страховику або МТСБУ заяву про страхове відшкодування.

У цій заяві має міститися:

а) найменування страховика, якому подається заява, або МТСБУ;

б) прізвище, ім’я, по батькові (найменування) заявника, його місце проживання (фактичне та місце реєстрації) або місцезнаходження;

в) зміст майнової вимоги заявника щодо відшкодування заподіяної шкоди та відомості (за наявності), що її підтверджують;

г) інформація про вже здійснені взаєморозрахунки осіб, відповідальність яких застрахована, або інших осіб, відповідальних за заподіяну шкоду, та потерпілих;

ґ) підпис заявника та дата подання заяви.

До заяви додаються:

а) паспорт громадянина, а в разі його відсутності інший документ, яким відповідно до законодавства України може посвідчуватися особа заявника, якщо заявником є фізична особа;

б) документ, що посвідчує право заявника на отримання страхового відшкодування (довіреність, договір оренди, свідоцтво про право на спадщину), у разі якщо заявник не є потерпілим або його законним представником;

в) довідка про присвоєння одержувачу коштів ідентифікаційного номера платника податку (за умови його присвоєння), якщо заявником є фізична особа;

г) документ, що підтверджує право власності на пошкоджене майно на день скоєння дорожньо-транспортної пригоди, – у разі вимоги заявника про відшкодування шкоди, заподіяної майну;

ґ) свідоцтво про смерть потерпілого – у разі вимоги заявника про відшкодування шкоди, пов’язаної із смертю потерпілого;

д) документи, що підтверджують витрати на поховання потерпілого, – у разі вимоги заявника про відшкодування витрат на поховання потерпілого;

е) документи, що підтверджують перебування на утриманні потерпілого, його доходи за попередній (до настання дорожньо-транспортної пригоди) календарний рік, розміри пенсій, надані утриманцям внаслідок втрати годувальника, – у разі вимоги заявника про відшкодування шкоди у зв’язку із смертю годувальника;

є) відомості про банківські реквізити заявника (за наявності).

Документи, зазначені у підпунктах “а”-“ґ”,   надаються для огляду та зняття копії або в копіях, засвідчених заявником. Страховик та МТСБУ мають право вимагати для огляду оригінали зазначених документів. Решта документів надаються в оригіналі або належним чином оформленій копії. Належно оформленою копією документа є копія, посвідчена органом, установою чи організацією, що його видала, або нотаріально посвідчена, або посвідчена особою, якій подається заява про страхове відшкодування.

ВІДШКОДУВАННЯ ШКОДИ ЗА ДОГОВОРОМ ДОБРОВІЛЬНОГО СТРАХУВАННЯ (КАСКО)

Також ризики щодо пошкодження або знищення автомобіля можуть бути застраховані за договором добровільного страхування (КАСКО).

В такому разі підстави, порядок та розмір страхового відшкодування визначається виключно договором між власником автомобіля та страховиком (страховою компанією). Зазвичай виплата відшкодування в такому випадку може бути здійснена за відповідним звітом спеціаліста або на підставі рахунку авторизованої СТО.

Потрібно розуміти, що за умовами договору добровільного страхування (КАСКО) страхується ризик пошкодження автомобіля страхувальника а не потерпілого, проте в даних договорах також може передбачатись відшкодування шкоди на користь потерпілого і у випадку її завдання з вини самого страхувальника, а також у разі наїзду на перешкоду, втрати водієм керування тощо.

ВІДШКОДУВАННЯ РІЗНИЦІ МІЖ РОЗМІРОМ ФАКТИЧНОЇ ШКОДИ ТА СТРАХОВИМ ВІДШКОДУВАННЯМ

У разі якщо страхового відшкодування від страхової компанії або МТСБУ за договором обов’язкового страхування недостатньо для повного відшкодування шкоди,   різниця між фактичним розміром шкоди і страховим відшкодуванням підлягає виплаті винною особою.

При цьому, якщо автомобіль не відновлений, при визначенні розміру шкоди можна виходити:

– зі звіту або висновку відповідного спеціаліста щодо визначення вартості відновлювального ремонту автомобіля,

– з рахунку-фактури спеціалізованого СТО (рекомендується підтверджувати розмір шкоди висновком спеціаліста).

Якщо автомобіль відремонтовано, під час визначення розміру шкоди слід виходити із документів, які підтверджують фактичні витрати на проведення відновлювального ремонту.

Окрім вартості відновлювального ремонту за рахунок винної особи також може бути відшкодована величина втрати товарної вартості, яка визначається відповідним спеціалістом згідно з Методикою товарознавчої експертизи та оцінки колісних транспортних засобів.    

Втрату товарної вартості можна визначити як зменшення вартості транспортного засобу, викликане передчасним погіршенням товарного (зовнішнього) вигляду автомобіля та (або) його експлуатаційних якостей у результаті зниження міцності чи довговічності окремих деталей, вузлів й агрегатів, з’єднань і захисних властивостей покриттів унаслідок ДТП і подальшого ремонту. Тому втрата товарної вартості входить до структури шкоди, завданої внаслідок ДТП.   

8 коментарів

  1. Ирина сказав:

    За заявою ОСОБА_1 про виплату страхового відшкодування, ПрАТ «СК «АХА Страхування» за наслідками настання страхового випадку виплатила йому страхове відшкодування у розмірі 39 048,62 грн, як різницю між вартістю транспортного засобу до ДТП (80 348,62 грн) та його вартістю після ДТП Відповідно до частини першої статті 1166 ЦК України майнова шкода, завдана неправомірними рішеннями, діями чи бездіяльністю особистим немайновим правам фізичної або юридичної особи, а також шкода, завдана майну фізичної або юридичної особи, відшкодовується в повному обсязі особою, яка її завдала.

  2. Parfum сказав:

    Развейте тематику дальше. Интересно узнать тонкости!

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

3 + 7 =


Insert math as
Block
Inline
Additional settings
Formula color
Text color
#333333
Type math using LaTeX
Preview
\({}\)
Nothing to preview
Insert